ประวัติของสัตว์ทั่วโลกทั้งในไทยและต่างประเทศ -Our Blog

Optimizing Your Site So The Search Engines Can Find It

TIP! When setting up pages using SEO, it is usually better to have multiple short articles on similar topics than to have one extremely long article. Pages that are long don’t do as well as the short ones within search engine results.

Your prospective customers need to be able to find you through an internet search. This why it is so important that your website is ranked as high in the search engine rankings as possible. The tips can help you how.

TIP! Be patient when you’re trying to improve your site’s SEO. You are not going to realize a major change in your traffic overnight.

Keyword density is important when you optimize a web page for various search engines. To keep out of trouble, try to keep your total keyword content to under twenty percent of any given page.

TIP! Do things that can optimize your site and make it easy for the search engines to find it. Web spiders will find your content based on keywords, but your site should be easy for them to use.

You can accomplish this by creating a robots. txt file and placing it in your root directory. This will not let the search engine find certain files from being accessed on your website.

Blogs get ranked easily since search engines like structured data and new content. Backlinks are the backbone of search engines.

TIP! There are ways to do your own search engine optimization. There are many resources available.

You can learn how to do not need to hire an expert to optimize your own SEO using the information located in this article. There are a number of resources out there that can help you learn about it. There are lots of websites to help you on your journey as well as some great books to read.

Site Map

A site map can help you bring more traffic to your search engine ranking. A site map can link your entire website.

TIP! Before beginning a website, research information about your keywords. The keywords should be referenced throughout your website and in the titles of your articles.

Don’t use duplicate any content on your sites if you want to keep out of a search engine’s spam filter. Know that you could be using duplicate content and not even know. You might think you’re saving time by using a certain product description over again, but a search engine sees it as spammy.

TIP! Avoid duplicating content if you don’t want your content considered spam. This is sometimes done inadvertently.

The title tag should be one of your site can benefit from significantly. This is also what people first see when they come to your site. It needs to be a good description of the website and have related to your website.

The keywords in your title tags carry more weight than anything else on the page.

TIP! Try moving to the podcast arena. Podcasting is a great audio or video medium to provide your

Read More

Raise Your Site’s Rank By Using SEO

The web is kind like a corn maze. The following advice will give you some basic and great tips about SEO.

TIP! Get a domain name for your site that is both memorable and relevant. If you utilize video clips or mass internet media like Youtube to advertise, remember that a memorable domain name will make a big difference when mentioned in clips.

There are multiple thing you can do to optimize a great number of ways to achieve good search engine. You will get the most productive results if your website is easy to use. The increased performance will make your readers happier as well.

TIP! Search engine spiders do not understand URLs in the same way people do. You want to remember this when you create your URLs.

Meta description tags should be placed on every page of your website. Description tags play a large roll in SEO. The content that you use on your meta tag should be clear and relevant. This will draw more visitors to your website.

Search Engine

TIP! Improve the content on your site at all times. People do not spend time on websites they can’t find their way around.

After you carefully determine which key-phrases you will “sprinkle” throughout your website, be sure to use them in the title of your webpage as well. Your title should be attention-grabbing and relevant to your content, in addition to containing keywords, so that it makes a solid first impression when people see it in search engine results. This ensures that you get hits based on keywords and search engine user typed in.

Visitors will not waste time perusing a site if they cannot find what they want, which means getting relevant content that will drive traffic.

TIP! An often forgotten, but extremely important, task necessary in any exceptional website is proofreading. Take the time to see that visitors and the search engines can comprehend the information on your site.

You can do it alone if you learn SEO works. There are many resources out there that can help you learn about it. There are plenty of websites and books out there.

Add a site map if you’re trying to get more visitors. This will make all of your pages to be linked together.

Article Exchange

TIP! Don’t get too crazy with keywords because that can have a bad effect on your site. You will want to target approximately a dozen primary phrases and keywords that center on your specific site and niche.

Article exchange can help boost your rankings. Article exchange involves posting a full article done by the owner of another site, a link to them and they reciprocate. This is much more effective than traditional link exchanges do.

The content in this meta tag should not exceed 30 words. This page should be no more then 100 KB in size.

TIP! You must ask yourself this following question; “How can someone discover my site if he or she is looking for it?”

Read More

Dominate SERP With This Proven SEO Advice

TIP! Have a few short articles instead of longer ones to keep your rank high. Long pages are weighed less and short ones weigh more.

Every owner of a website wishes they could do well with it all. SEO can help you achieve your site come up first in a search. But this success doesn’t happen without first understanding how the SEO works. Use this article to get some great SEO efforts.

TIP! The creation of robots will do this for you. txt file that gets added into your own root directory.

Pick a domain name that is full of your desired keyword in it. You need to make your site easy to find when people are searching for it on the web. Keep in mind that people will find your website via multiple methods like search engines or backlinks, some people are there due to the products in your website.

TIP! Article exchange can help you to improve your rankings. Post an article from another site on your own and they will do the same on theirs, both of which include a link back to the other site.

Spiders are constantly crawling through your content and pulling your site up based on things like keywords, so it is important that they can understand your site. A site map is an essential tool that will help spiders determine which pages are the most important.

Your site should be entertaining to be successful.These small things can help boost your overall site rankings to the top.

TIP! If video or audio items are shown on your website, you should have transcripts of these included. Your audio and video content will be better understood by search engines if you use transcripts.

Once you have decided on the keywords or key phrases that are most relevant to your website, be sure you put them in your title as well. Your title should be intelligent and relevant, so choose a title that is both intelligent and relevant. This will cause your site to be clicked on because it best fits what the search results.

The content in this meta tag should not exceed 30 words. Never exceed 100 KB for this sort of page.

Video Sitemap

TIP! It’s a good idea to make sure that the first block of text on any website can be used as description tag for HTML. Search engines often index this content, using it as your site description in the search results.

Use videos along with a video sitemap to increase the SEO of your SEO. Videos are a personal touch on your company or staff as well as for demonstration purposes. Post the video and label them with unique keywords. After you video sitemap is built, submit it using your Google Webmaster Tools in your account of Google Webmaster Central. This should glean you plenty of new customers.

SEO can help your site. Many new business to not realize how important this really is.

Join the local Chamber of …

Read More

“พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม บรรพบุรุษของช้าง

“พะยูน” เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล และเชื่อว่าพะยูนเคยอาศัยหาเลี้ยงชีพอยู่บนบก แล้วก็มีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับ บรรพบุรุษของช้าง อีกทั้งเมื่อราว 55 ล้านปีมาแล้วสายพันธุ์ของพะยูนได้มีพัฒนาการลงไปอยู่ในน้ำแล้วไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกแล้ว เหมือนกันกับพวกปลาโลมาและก็ปลาวาฬนั้นเอง

“พะยูน” มีลักษณะลำตัวคล้ายๆรูปกระสวยเหมือนกับปลาโลมา และลำตัวมีสีเทาอมชมพูหรือน้ำตาลเทา โดยสีของส่วนบริเวณท้องอ่อนกว่า พะยูนมีขนไม่ยาวมากแค่สั้นๆกระจายอยู่ตลอดลำตัวแล้วก็มีขนเส้นใหญ่อยู่อย่างมากและหนาแน่นบริเวณรอบๆปาก มีตารวมทั้งหูขนาดเล็กอย่างละคู่

บรรพบุรุษของช้าง

ส่วนบริเวณของหูเป็นรูเปิดขนาดเล็กๆ ซึ่งจะไม่มีใบหู มีรูจมูกอยู่ชิดกันหนึ่งคู่ รูจมูกมีลิ้นปิดและเปิด พะยูนจะสามารถหายใจทุก 1-2 นาที มีครีบข้างหน้าหนึ่งคู่อยู่สองข้างของลำตัวแล้วก็มีติ่งนมอยู่ข้างหลังของบริเวณฐานครีบ ครีบทั้งคู่เปลี่ยนมาจากขาคู่หน้า

ข้างในครีบมีนิ้ว 5 นิ้ว ปกติธรรมดาพะยูนว่ายน้ำช้าๆด้วยความเร็ว 1.8 ถึง 2.2กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะมีกระดูกที่มีส่วนประกอบแน่นและก็ค่อนข้างหนักซึ่งเหมาะสมกับวิถีชีวิตของพะยูนที่อาศัยหาเลี้ยงชีพอยู่ที่พื้น

พะยูนไม่มีอาวุธป้องกันภัย มีเพียงแต่ลำตัวที่ใหญ่ มีหนังหนามากซึ่งบางทีอาจคุ้มครองป้องกันอันตรายจากการกัดหรือทำร้ายต่อสู้จากสัตว์อื่นเป็นต้นว่า ปลาฉลาม เมื่อมีรอยแผลอีกทั้งเลือดสามารถแข็งตัวได้เร็วมาก ส่วนลูกอ่อนตัวน้อยจะอยู่กับแม่และก็อาศัยตัวของแม่เป็นโล่กำบังที่ดีเลยเชียว

พะยูน มีหลายชื่อร่วมกันหมายถึงหมูน้ำ หมูดุด ดูหยง นางเงือก วัวทะเล แล้วก็มองกอง “พะยูน หรือปลาพะยูน” เป็นชื่อที่นิยมใช้ทั่วๆไปในประเทศไทย

ส่วนคนปักษ์ใต้มักนิยมเรียกพะยูนว่า “ดูหยง หรือ ตูหยง” ซึ่งมีที่มาจากภาษามาเลเซียที่ใช้เรียกพะยูน ในภาษาทางการส่วนบ้านเราในบางที่บางทีอาจมีเพี้ยนไปเป็น “ดุยง ดุหยง ตุยง หรือตุหยง” และก็ชาวปักษ์ใต้ยังเรียกพะยูนอีกชื่อหนึ่งว่า “หมูน้ำ”

ซึ่งอาจมาจากลักษณะของเนื้อพะยูนที่มีสีสันและก็รสชาติคล้ายๆกับเนื้อหมู อีกความหมายหนึ่งอาจมาจากรูปร่างที่อ้วนพร้อมด้วยมีขนตามลำตัวแล้วก็ลักษณะการกินของกินที่คล้ายๆกับหมูก็ได้

แต่ก่อนเจอพะยูนมากในท้องทะเลไทยทั้งสองชายฝั่ง รวมทั้งชาวไทยคงจะมีความสัมพันธ์กับพะยูนอย่างมากมายมาช้านานแล้ว บางทีอาจจะเป็นเนื่องจากว่าทั้งยังความน่ารักน่าเห็นใจของพะยูน การที่พะยูนเป็นสัตว์มีรูปร่างที่พิเศษ หรือมีพื้นที่มีรสชาดดี แล้วก็ความเชื่อต่างๆนานาที่มีเกี่ยวกับพะยูน

หลักฐานความเกียวพันของคนประเทศไทยกับพะยูน เป็นการนำชื่อที่ใช้เรียกพะยูนไปตั้งเป็นชื่อสถานที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเล ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “พะยูน หมูดุด ตุหยง ดุหยง ตุยง” ชื่อสถานที่ต่างๆพวกนี้คงจะถูกเรียกต่อๆกันมานับร้อยปีแล้ว

แล้วก็ในประเทศไทยอาจไม่มีชื่อสัตว์ทะเลจำพวกอื่นใดที่ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อสถานที่มากมายเท่าชื่อพะยูน รวมทั้งยังไม่เจอรายงานจากที่อื่นที่เอ่ยถึงการนำชื่อพะยูนไปตั้งเป็นชื่อสถานที่อีกด้วย…

Read More

Make A Competitive Search Engine Optimization Plan

TIP! Coding is an important aspect to consider when you are using SEO. For instance, if most of your site relies on JavaScript and is poorly coded, search engine spiders cannot index it.

Search engine optimization can be a tricky to understand. There are many ways for you need to think about when trying to find success with SEO. This article will discuss some of the entire process step by step.

Additional ads on your pages do not necessarily mean a higher search engine rankings.

Keyword density is important when optimizing an internet page for search engines. To avoid this, keep the total number of keywords on a certain page under 20%.

Your site should be entertaining to be successful.Little things can help your site up the ranks.

Users will want to find information on your site fast, and you can get more traffic if your content current and useful.

TIP! Blogging is a great way to add more keyword rich content to your site, and improve your search engine ranking. Of course this leads to increased visitor numbers viewing your website.

Keep your focus of each page on a single subject or product. Don’t throw all of your eggs into one post or a single article. This confuses customers and prevents return visits. A page that only focuses on one thing will do well at getting people to visit.

Site Map

TIP! Ensure that you register your website with the top search engines. People think this happens on its own.

A site map is an important part of your website if you want search engine to index of your site pages. Even if your website is just a hole in the wall compared to giants like Amazon, a site map can have a big impact on its search engine rankings.

Your site should always be easy on the eye for comprehension and simplicity to read.

A site map which has your keywords. Site maps are great ways for search engine optimization.

TIP! Ask yourself the question “how would somebody find my site if they were searching for it?” Then ensure that you have multiple uses of these keywords scattered through your site. You can use the keywords in the site’s content, as well as page and paragraph titles, but keep in mind that excessive use of keywords can give search engines a negative impression, and make it rank lower in search results.

Don’t use duplicate any content and avoid being flagged as spam. Know that you could use duplicate content and not even do it on accident. You might think you’re saving time by using a certain product description over again, but a search engine sees it as spammy.

Try to focus on a few keywords that really describe your site’s essence. Use analytical tools to figure out which words and phrases really bring you the most traffic.

Keyword Stemming

TIP! The focus of your SEO should also be on key phrases, not only on keywords. You likely do

Read More

Raise Your Site’s Rank By Using SEO

TIP! Good search engine optimization relies on keyword density. Your keyword content on any given page should not exceed 20 percent.

You have reached the decision to focus on SEO.But, since there is so very much to learn, finding a good place to begin can be difficult.The following tips below will give you a great start.

TIP! Using a pay-per-click method can be one of the most effective affiliate marketing program systems. This is a simple system with low pay, but you can make money from it.

Keyword density is vital when optimizing an internet page for various search engines. To avoid this from happening, at least 80 percent of your page content should not be keywords.

TIP! Make sure you use header tags. Since you don’t want headers that are too big, you can implement CSS to reduce the size.

You must have patience to get better SEO. You will not see any huge traffic overnight. It will actually take months or longer for new to this. Just like any company, it will take time to build your name.

Your site should be entertaining to be successful.Little things like this will help your search engine rankings.

Anchor Text

TIP! Avoid using Flash on any website you want to optimize for search engines. It takes forever to load and isn’t readable by search engines.

When using internal links on your site you need a viable anchor tag. Using generic anchor text like “click here” is not going to help your search engine rankings because it is too generic.Using keywords as anchor text is another way to earn brownie points with search engine spiders.

TIP! After you chose the keywords you are going to use throughout your site, be sure to use them in the title of your webpage as well. Your title should be relevant, but choose carefully, so that it makes a solid first impression when people see it in search engine results.

When designing your website, keep in mind that search engine spiders cannot decipher dynamic language and session id names such as /page_id=59. This makes it harder for search engines to find your website, so be mindful and establish relevant names for all your URLs.

TIP! Be sure to use very descriptive title tags so that search engines will comprehend your site content easily. Use no more than 60 characters, because most search engines will not display content past that point.

Ask a non-profit to be your content. Search engines look at results from these sites that have been linked to by reputable sources.Provide useful content that will encourage quality websites to want to feature links to your site. Create material that these companies will find worthwhile.

Site Map

TIP! To make a specific page of a website more search engine friendly, include keywords in the page’s URL. If the URL has symbols or numeric characters that people don’t usually use to search information, the page will not rank very high.

A vital step towards optimizing your …

Read More

Helpful Hints For Search Engine Optimization Novices And Pros

Search engine optimization is important for growing traffic, so it’s important to do it right the first time.

Meta Tags

TIP! You can create a robot text file. txt file that goes into the root’s directory.

To help you to rank highly on search engines you’ll need to take advantage of the meta tags for “Title”, even those that are misspelled, in the area of your site where you put meta tags.Search engine bots will find analyze these meta tags and you will show up in a much larger amount of searches. For example, if your site is about eyeglasses, include in your metatag both “glasses” and “glases, rabit,” etc.

TIP! Site maps can be the lynch pin in driving your rankings with the search engines. It makes it much easier for the search engine’s spiders to crawl through your website’s information.

Pay-per-click models can be an effective affiliate marketing tactic. This is the simplest service that can be provided to affiliates, so the pay is modest, but those small profits can compound rapidly.

Your site should be entertaining to be successful.These two things can help boost your site rank on search engines.

TIP! A site map can help a search engine to index your pages. A site map can help a search engine find pages on your site more easily.

You can make this happen by creating a robots. txt file and inserting it into the root directory of your main directory. This disallows certain files from being accessed through search engines.

TIP! When fine-tuning your site’s search engine optimization, use efficiently-worded meta tag descriptions that will attract the right viewers. This particular tag should be thirty words or less.

Meta tags are an extremely useful tool for optimizing your website for major search engines. Description tags play a large roll in SEO. The meta tag should be brief and valuable. This will draw in more guests into your site.

Add a site directory if you’re trying to get more traffic. A site map is beneficial in ensuring that all the individual pages on your website.

Include keywords on your page’s URL.

TIP! Get listed for free with Google and Yahoo! to increase your publicity. Services such as these will provide free publicity, which in turn will bring you more website visitors and exposure.

A site map will assist search engines to index your site pages. Even if your website is just a hole in the wall compared to giants like Amazon, in how a search engine will rank it.

TIP! Make sure every page on your site has relevant keywords in its title. Search engines give priority to the title tags, above all other content on your web pages.

Research information about keywords before you begin. Learn which keywords should be utilized as you build your website. Keyword research will allow you know what people are searching for in your particular categories.

TIP! The initial paragraph on your webpage should use words that are also usable HTML meta

Read More

Tips And Tricks For Mastery Of Search Engine Optimization Success

TIP! Consider using a pay-per-click strategy as a good affiliate marketing tactic. This is the simplest service that can be provided to affiliates, that is why the pay associated to it is modest, but it could eventually build up in time.

As you become more familiar with SEO, you will understand that seemingly tiny changes can make for more positive results. This article will delve into many techniques that you can use it to optimize your website and increase traffic.

Keyword density is an important component in search engines. To keep out of trouble, try to keep your total keyword content to under twenty percent of any given page.

TIP! Use descriptive title tags so that the search engines can easily find and read your content. Search engines only display 60 characters, so keep it short.

This will mean you need to repeat keywords as much as possible without breaking your article flow. As search engines work partly by locating keywords and evaluating their density, your content will shine if you pay close attention to the words you use.

TIP! You do not need to hire an expert to optimize your site for search engines. There are many resources available.

Pick a domain name that is full of your desired keyword in it. You need to make your site easy to find when customers are searching for it in the web. Keep in mind that people will find your website via multiple methods like search engines or backlinks, some people are there due to the products in your website.

TIP! Consider article exchanges rather than just link exchanges. An article exchange means a different website puts up one of your articles and credits you with a link.

You should be patient as you try to boost your SEO. You are not see any huge changes or an influx in your traffic overnight. It will actually take months or longer for new and not using a preexisting domain name. Just like a traditional business, time is needed to build a reputation with an online business.

TIP! Your search visibility raises if you blog on your site. There will be more people visiting your site than ever.

The way to do this is to make a robots text file and then place it in your site’s root directory. txt file that goes into your main directory. This prevents search engine find certain things that are on your site.

Search Engine

TIP! Use a video sitemap with videos to do well with SEO on a website. Videos are great for when you want to show yourself or the staff or you can show how a product works.

A vital step towards optimizing your search engine results is to include a site map. Search engine spiders will crawl the site more easily with a text based map in place. A large site might need more than one site map. A good rule of thumb is to not have lots of links maximum on each …

Read More

Search Engine Optimization Guide You Need

TIP! Pick a domain name which has your desired keyword in it. The easier your website is to find through search engines, the better your traffic will be.

You may have heard others telling you what they think about SEO, but the time is now for you to master it yourself.Though the commitment level is high, it will be worth it in the end. This article will provide many helpful tips that can help you.

Additional ads on your pages do not necessarily mean a higher search engine rankings.

TIP! The correct anchor text is very important when linking internally on your website. If the text you use is generic, like “click here,” you are missing out on a great opportunity to optimize your site a little more.

To optimize your place on search engine results, include a myriad of keywords, including misspellings, in your meta tags. Search engines will be able to “read” the metatags and help you appear in a wider variety of searches. For example, if the website is about rabbits, you could use rabbit,” “kitten food, rabbits and rabbitt.

Take a peak at your competitors websites and check out their source codes.This helps you learn how SEO is used by others and the keywords that are in use.

Try to include a transcript for videos or audio you post to your site.

This tag should be thirty words or less. Never exceed 100 KB for this particular page.

TIP! Try including transcripts for videos or audio you post to your site. These transcripts will help search engines better place your website in relevant searches.

It is essential to regularly add new content on your website. Search engines view websites that consistently produce new and relevant information over websites that are mostly stagnant and contain the same old content. Sites with fresh content tend to have higher search engine results pages.

People think that this happens on its own. Check back periodically to ensure your website is still present and is being located.

SEO is how you can help your customers find you. Many business owners do not take this really is.

Search engines put the most weight on words in the title tag words.

TIP! Take advantage of videos and even a video sitemap in order to better your site’s SEO. You can use videos to familiarize your visitors with your staff and with your product.

The initial sentence on any page of your content should also be the META description tag for that page. There are search engines that use this kind of thing instead of tags to tell people what your page result. Poor or ineffective content in this area can hurt your rankings.

TIP! Try moving to the podcast arena. Podcasts can be audio or video and sometimes live.

Use plurals and longer forms of words for keywords to generate more search engine hits. Keyword stemming is used by some of search engines. For example, choosing “accountant” as one of your keywords means …

Read More

When It Comes To Search Engine Optimization, The Tips You Need Are Here

TIP! Some very effective affiliate marketing campaigns rely on pay-per-click arrangements for generating revenue. This is the simplest affiliate program to implement, so the pay for each click may not be high, but the total pay can add up quickly.

Every owner of a website wishes they could do well with it all. SEO will assist you achieve your profits and visibility. This can’t happen if you master SEO strategies.Use this article to help you with your SEO tips.

TIP! Patience is crucial if you are trying to boost your site’s ranking. You are not going to realize a major change in your traffic overnight.

Keyword density is vital when you optimize a web page for various search engines.To avoid this from happening, at least 80 percent of your page content should not be keywords.

TIP! If you want to rank high in a search engine, do your part to help out web spiders. The spiders will move through your site, looking at your content and keywords, but they need to be able to get around easily.

You should be patient when increasing the SEO for your SEO. You will not build up huge changes or an influx in traffic overnight. It can actually take months or longer for new and not using a preexisting domain name. Just like any company, it will take time to build your name.

This is very useful for clients who discover you through YouTube because it is easy to remember.

TIP! A site map can help you bring more traffic to your website. A site map is beneficial in ensuring that all the individual pages on your site are linked.

The way to do this is to make a robot text file and place it in your site’s root directory.txt file and including it within the root of your directory. This prevents the search engine robots from indexing certain pages of your website.

Meta Tags

TIP! You want to be sure you provide a focused effort to each page of your site. Don’t overload every page of your website by promoting every product on each page.

Meta tags are an extremely useful tool for optimizing your website. Meta tags are utilized to describe the various pages of your website on results pages of major search engines. The meta tag should be concise and valuable. This will help to draw in more visitors to your site.

TIP! Think about using relevant keywords. Wisely choose which keywords to use on your website and in your titles.

After you chose the keywords you are going to use throughout your site, get as many as you can in your web page’s title. Your title should be attention-grabbing and relevant to your content, in addition to containing keywords, so that it makes a solid first impression when people see it in search engine results. This ensures that you get hits based on because it best fits what the search engine user typed in.

TIP! Proofreading is a vital part

Read More